İSLAMDA İLK SANCAK

(1/1)

Yakup:

                                            İSLAMDA İLK SANCAKİslam'da İlk Sancak
 

Bu yılın Ramazan ayı içinde, Nebi (s.a.v.) Kureyş kervanının yo­lunu kesmek için, amcası Hamza b. Abdi'İmuttalib'e bir sancak hazır­lattı. İşte islam tarihindeki ilk sancak bu oldu.[1]

Efendimiz (bu arada), Zeyd b. Harise ile Ebû Râfi'i, kızları ile ha­nımı Şevde bin. Zem'a (r.a.)'ları alıp gelmek üzere Mekke'ye gönderdi. (Onlar da varıp bu emrini yerine getirdi.

Mekke'de oldukları sıra, Hz. Ebû Bekr'in oğlu Abdullah'a rastlayan Abdullah b. Üraykit, Hz. Ebû Bekr'in yerini söyledi. Bunun üzerine O da Hz. Ebû Bekr'in Mekke'de kalan çoluk çocuğunu alıp yola çıktı. Beraberinde Talha b. Ubeyd ile Hz. Aişe'nin annesi Ümmü Român'da vardı.) Birlikte Medine'ye geldiler.[2]

Zilkade ayında, Kiname veya Cüheyne oğullarından bir kabileye, hücum için Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a.)'da bir sancak hazırlattı. Bu haberi Vakıdî anlatıyor.[3]

Abdürrahman b. Ebîz-Zinâd, Muhammed b. İshak, Yezîd b. Roman isnadıyla, Urve'den şöyle nakleder: Allah Rasûlü Medine'ye teşrif etti, ilk edindiği sancak Ubeyde b. el-Haris (r.a.)'a hazırladığı sancak idi.[4]

Bu ilk aylarda Rasûlüllah (s.a.v.), Muhacirlerle Ensarhlar arasında, "Her halükârda birbirlerine mal yardımı yapmak ve birbirinde hakkı olmak" şartıyla kardeşlik te'sis etti.[5]

Ebû Dâvûd'u-Tayâlîsi, Süleyman b. Muâz-Simâk-îkrİme isnadıyla, îbni Abbas (r.a.)'ın şöyle dediğini anlatır:

- Rasûlüllah (s.a.v.) Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik te'sis edip birini diğerine vâris kıldı. Nihayet: (Miras konusunda) "Akrabalar da Allah'ın kitabında birbirlerine, Mü'minlerden ve Muhacirlerden daha yakındır. Ancak dostlarınıza yaptığınız iyilik bunun dışındadır" (Ahzâb, 6) âyeti geldi.[6]

Böylece bu tür kardeşlik mirası bırakılıp sadece soy yönüyle miras olma hakkı baki kaldı.

Birinci hicri yılda ve onu takiben gelen yıllarda vefat edenlerin sa­yıca azlığının sebebi, o zamanki müslüman sayısının, kendilerinden sonraki dönemde yaşayan müslüman sayısına göre pek az olmasıdır. Zira ilk dönemde İslâm dini sadece Hicaz'ın bir kısmında vardı, veya Habeşistan'a göç edenler vardı. Ömer (r.a.)'in halifeliği döneminde ise bütün bilinen kıtalara yayılmıştı.

Böylece, İslâm'ın ilk döneminde ölenlerin sayılarının pek az, Tabiîn ile daha sonrakilerde ölenlerin sayısının pek fazla olmasının sebebini daha iyi kavramış olursun.
  TARİHÜL İSLAM

RUMEYSA:
 A.r.o çiçek çiçek

S@LİH:
 A.r.o A.r.o A.r.o

Navigasyon

[0] Mesajlar