YAZ KUR’AN KURSLARINDA TEMEL DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖNERİLER
(1/1)
okumuş:
YAZ KUR’AN KURSLARINDA TEMEL DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖNERİLER
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İmanın temelinde sevgi olduğunu unutmayınız. Derslerinizi sevgi merkezli, duygu yüklü işlemeye çalışınız.
İnanç konularının anlatımında akli deliller ve mantıki izahlar kullanmaya önem veriniz.
Bazı temel bilgileri kısaca yazdırınız ve ezberletiniz.
Dersleri işlerken imani konuları, kâinatta Allah’ın varlığını, birliğini ve gücünü gösteren delilleri güzel bir şekilde işleyen CD’lerden istifade ediniz.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Konuları anlatırken günümüzde çok sık sorulan bazı soruların cevaplarını vermeye çalışınız.
Konuların anlatımında canlı örneklerden, hikâyelerden ve benzetmelerden olabildiğince istifade ediniz. Anlatılan hikâye ve benzetmeler üzerinde sorular sorarak öğrencilerin bunlardan sonuçlar çıkarmalarını sağlayınız. Dersleri hikâyelerle onların zihinlerine nakşetmeye çalışınız.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Bazen derslerinizi bahçede açık havada işleyiniz. İmani konuları anlatırken çevrenizdeki varlıklardan yararlanınız.
Dersin işlenişinde akli delilleri anlatmanın yanı sıra imanın bir kalp olayı ve teslimiyet olduğunu örneklerle izah ediniz.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Basından-yayından seçilen günümüz insanının inanç problemleriyle ilgili örnekler üzerinde durunuz. Bu konularda öğrencilerin yorumlarını alınız, yanlış bilgi ve inançlarını uygun şekilde düzeltmek üzere çaba sarf ediniz.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İnanç konularının anlatımında hikmet boyutu üzerinde durunuz. Bütün iman esaslarını işlerken “Neden inanıyoruz, inanmamızın ne gibi hikmetleri vardır?” sorularının cevabına değininiz.
Kur’an ayetleri ışığında müminlerin temel özelliklerini anlatınız.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Öğrencilerinizin Allah’ın güzel isimlerini ezberlemelerini teşvik ediniz. İsteyen öğrencilere bazı isimlerin açıklamalarını ödev olarak hazırlatınız.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İtikat konularıyla ilgili şiirlerden ve ilahilerden yararlanınız; öğrencilerinizin ezberlemesini ve arkadaşlarının huzurunda okumasını teşvik ediniz. İlahilerle derslerinize ilgilerinin daha çok artacağını unutmayınız. Bu konuda kaset ve CD’lerden de yararlanmayı ihmal etmeyiniz.
İTİKAT DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Allah’ın sıfatlarını hikâyeler yoluyla anlatmak öğrencilerin hafızalarında daha iyi bir kodlanmayı sağlayacaktır.
Öğrencileri seviyelerine göre yazılı sınav yapıp şampiyonlar seçebilir, imkân dâhilinde ödüllendirebilirsiniz. Böylece öğrencilerinizin itikat konularına ilgilerini diri tutabilirsiniz.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ


İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İbadetlerin hikmet ve faydalarının sade anlatımla iyice kavranmasını sağlayınız. Bütün konuları anlatırken bu konular üzerinde durunuz.
İbadet konularının her biri için birer hikâye/kıssa anlatınız ve öğrencilerin hikâyelerle/kıssalarla konuları yorumlayarak özümsemelerini sağlayınız.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Konuların daha iyi kavranması için öğrencilerin zihinlerinde çağrışım yaptıracak resim, hatıra ve onların içinde oldukları olaylardan örnekler veriniz.
Konularla ilgili ayet, hadis ve nükteler okuyup anlatınız, bunları afişlere yazınız.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İbadetlerle ilgili temel kavramları öğrencilerin anlayacağı şekilde örneklerle izah ediniz. Gerek gördüğünüzde yazdırınız ya da kendinizin hazırlayacağı bilgi notlarını çoğaltarak öğrencilerinize dağıtınız.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Konularının anlatımında önce soru, sonra da kısa cevabını vermek gibi bir metodu uygulamak uzun uzun paragraflar hâlinde dersi anlatmaktan daha faydalı ve kalıcı olacaktır. “Namaz nedir?”, “Kimlere farzdır?”, “Kaç vakittir?”, “Faydası nedir?” gibi.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İbadetlerle ilgili kavramların öğretiminde ve konuların anlatımında şekillerden, resim ve şemalardan yararlanınız.
Öğrencilerden gelebilecek soruları düşünerek yanınızda bir ilmihal ve güncel meselelere fetvalarla ilgili bir kitap bulundurmayı unutmayınız.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Uygulama imkânı olan abdest, namaz gibi konuları uygulayarak öğretiniz. Aynı şekilde örnek bir cuma namazı, farz namazı, cenaze ve bayram namazı kılınız.
Uygulamalı eğitim, en başarılı eğitimdir. Örneğin namazı ve namaz dualarını öğretirken, bütün öğrencileri saf tutturun, siz de saflar arasında gerekli düzeni sağlayarak bir taraftan da namaz dualarını okuyarak onlar da tekrar ederek iki rekât namazı tamamlatınız. Bu şekilde talim usûlüyle namazı birçok defa kıldırınız.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Sorulan fıkhî bir soruya “caiz”, “caiz değil”, “haram”, “helal” gibi kesin ifadeleri hemen söylemeden öğrencilerin seviyesine göre meselenin mantığını izah edip, “Niçin?” sorusunun cevabını da veriniz
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İbadet konularını işlerken İslam dininin sadece abdest, namaz, oruç, hac, kurban, zekât gibi ibadetlerden ibaret olmadığını kavratınız. İslam dininin, doğumdan ölüme kadar ferdî ve sosyal hayatın her alanını kuşattığını örneklerle açıklayınız.
İbadetler alanından en az bir sınav yapıp şampiyonlar seçiniz. Sınavda test, boşluk doldurma ve doğru yanlış tekniklerinden yararlanınız.
İBADET DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Öğrenciler arasında bilgi yarışması yaparak ödüllendirmeler yapınız.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Derslere başlamadan önce topluca “salat-ı ümmiyye” okuyunuz.
Siyer dersini işlerken öğrencilerin Peygamber Efendimizin hayatını genel çerçevede kavramlarını sağlamak üzere kronolojik bir sıra takip ediniz. Ancak tarihler üzerinde fazla durmayınız.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Bütün konuları sevgi merkezli işleyiniz. Yaz Kur’an kursunda siyer dersi için “Peygamberimizi ve onun hayatını okumayı, öğrenmeyi” sevdirmek en temel hedefiniz olsun.
Peygamber Efendimizle ilgili muhabbet ve hürmet ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.
 İlk derste Hz. Ã?dem’den Peygamberimize kadar gelen peygamberler silsilesinden kısaca bahsediniz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Peygamberimizin yaşadığı coğrafya hakkında varsa haritalarla ve o bölgelere ait resimlerle genel bir bilgi veriniz.
Dünya haritası üzerinde Peygamberimizin geldiği asırda dünyanın ve insanların durumunu kısa ve net anlatımlarla açıklayınız. Ayrıca günümüzle de kıyaslayarak Peygamberimizin insanlık için önemini kavratınız.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Konuların anlatımından sonra öğrencilerin işlenen konudan çıkardıkları dersler ve sonuçların neler olduğunu sorunuz. Siz de düşüncelerinizi kısaca belirtiniz. Ayrıca konuların anlatımında günümüz şartlarına göre çıkarılacak dersleri açıklayarak Peygamberimizin olaylar karşısındaki davranışlarını birlikte yorumlayınız.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Konuların işlenişinde ve olayların anlatımında yeri geldikçe Kur’an ayetlerine başvurunuz ve olayları ayetlerin ışığında kısaca yorumlayınız.
Derste işlenecek konuları öğrencilere önceden bildiriniz ve konuyla ilgili ön hazırlık yapmalarını teşvik ediniz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İşlenecek konuları ana başlıklar hâlinde tahtaya yazınız ve sırasıyla anlatınız.
Derse ilgiyi artırmak ve öğrencilerin Peygamberimizin hayatını severek öğrenmelerini sağlamak için ara sıra Peygamberimizle ilgili ilahiler dinletiniz veya film ve şiir klipleri izletiniz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Peygamberimizin hayatıyla ve ahlakıyla ilgili eserleri tanıtınız ve elinizde mevcut olanları öğrencilerin görüp incelemelerini sağlayınız.
Peygamber sevgisiyle ilgili geçmişten ve günümüzden yaşanmış örnekleri anlatınız veya bu konuda duygu yüklü yazılar okuyunuz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Bir önceki dersi kısaca sorularla hatırlatıp zihinleri yeni derse hazır hâle getirerek dersinize başlayınız.
Şiir ya da ilahi/naat okuma kabiliyeti iyi olan öğrencilere Peygamberimizle ilgili bazı şiirleri ezberletip sınıfta okutunuz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İsmi çok duyulan sahabilerin hayatlarından ve ahlaklarından kısaca bahsediniz. Bu konuda öğrencilerinizin isimlerinden de yola çıkarak onlara önder ve örnek insanları hatırlatınız.
Yaz Kur’an kursu sonunda siyer dersinden mutlaka bir farklı türlerde (çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, doğru/yanlış belirlemeli vb.) sınav yapınız. Şampiyonlar seçerek ödüllendiriniz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Fırsat buldukça Peygamberimizin ahlaki vasıfları üzerinde durunuz. Onun ahlakını örneklerle anlatınız. Peygamberimizin namazı, orucu, haccı, sabrı, hoşgörüsü, şefkat ve merhameti, eşine ve çocuklarına davranışları, yöneticiliği, insanlar arasında hüküm vermesi, Kur’an okuması gibi.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Peygamberimizin hayatını ve ahlakını anlatan kitaplar alınız ve elden ele dolaşarak okunmasını organize ediniz.
Bir siyer dersinde Peygamberimizle ilgili bir program yapınız.  İmkânınız olursa bu programda ses ve görüntüden yararlanarak bir slayt gösterimi yapabilirsiniz. Öğrencilerin de konuşmalarıyla, şiirleriyle, ilahileriyle ve diğer aktivitelerle programa katılmalarını sağlayınız.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Öğrencilerinizden çevrede bulunan müftü, imam, akademisyen, öğretmen, anne baba, ağabey ve ablaları ile Peygamberimizle ilgili röportajlar yapmalarını isteyiniz.
Peygamberimizin hayatıyla ilgili seviyelerine göre öğrencilerinizin bilmesi gereken, ileride faydalanacakları eserlerin isimlerini ve yazarlarını bir liste hâlinde kendilerine veriniz.
AHLAK DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
AHLAK DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Güzel ahlakı ana hatlarıyla tanımlayınız.
Güzel ahlakın önemiyle ilgili hadisler okuyup açıklayınız.
Güzel ahlaklı olmanın yollarını örnekler eşliğinde anlatınız.
Ünitelerde belirtilen ahlaki değerlerle ilgili hikâyeler anlatınız. Bu hikâyelerden birlikte sonuçlar çıkarınız ve yorumlayınız. “Hikâyenin içindeki kahramanlarının kendileri olduğunda nasıl davranacaklarını” sorunuz.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
İşlenecek ahlaki değerlerle ilgili hadisler ve ayetler bulup öğrencilerle birlikte yorumlayınız.
Öğrencilerinizi adab-ı muaşeret konularında bilgilendiriniz.
Yapılan yanlışlıkların niçin yanlış olduğunu birlikte yorumlayınız. Sorular yardımıyla onların da görüşlerini almaya çalışınız. Ahlaki olmayan olumsuz davranışların zararlarını anlatınız
Ahlaki olmayan davranışların düzeltilmesi için neler yapılabileceği konusunda onların fikirlerini alınız.
SİYER DERSİ ÖĞRETİM ÖNERİLERİ
Ahlaki değerlerle ilgili günlük hayattan yaşanmış örnekler veriniz.Navigasyon
Mesajlar