Teheccüd namazının fazileti

(1/1)

güliçkimi:
                                 Teheccüd namazının fazileti
         TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETİ

1.   “Abdullah B. Ebî Kays Hz. Aişe’nin şöyle dediğini rivayet etmiş bulunmaktadır: “Geceleyin kalk ( ıp namaz kılma ) yı terk etme.Zîrâ Resûlüllah (S.A.V) onu terk etmezdi.Hasta veye yorgun olduğu zamanlarda bile oturarak kılardı.”(Ebû Davud ,c.2 ,s.32 )

2.   “Biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rek’at ( namaz ) edâ etsin.” ( Buhâri , c.1 , s.114 )

3.   “Kim geceleyin kalkar ve karısını da  uyandırır da beraberce iki rek’at namaz kılarlarsa  çok zikreden erkek ve kadınlardan ( dır diye ) yazılırlar.” ( Ebû Davud , c.2 , s.70)

4.   “Kim bir günde nafile olarak oniki

rek’at namaz kılarsa , bunlara karşılık cennette onun için bir ev yapılır.” ( Ebû Davud , c.2 , s.18)
5.   “ Ey Abdullah sen falanın benzeri olmayasın .! O , gece (uyanıp) kalkar da gece ( ibadetine ) durmayı terk eder.” ( Müslim , c.3 , s.146)
                     
İMAM-I RABBÂNÎ’den:
   “Size yapacağım nasihat , teheccüd namazına devam etmenizdir..
   Bu mânâ size ağır gelir de , âdet olduğu üzere uyanmanız kolay olmazsa , bu işe alâkalılardan bir topluluğu vekil etmelisiniz ki : Sizi teheccüd vakti uyandıralar.İsterse de , istenmese de bunu yapalar.Sizi gaflet uykusunda bırakmayalar.Bu işi birkaç gün yaparsanız , inanınız ki , bir zorlama olmadan alışırsınız.”              ( MEKTÛBÂT-I ŞERÎF , 382.mektûp , c.2 )


             Gece namazının mü'minin manevî hayatında gerçekten çok önemli bir yeri vardır. Daha doğrusu bu namaz Allah'tan çok korkup sakınan müttakî mü'minlerin âdetidir.  Onlar Rabb-ı Kerimlerine ibâdet etmek, duâ ve istiğfarda bulunmak için gecenin ortasını gözetirler. Peygamberimiz sallallahü aleyhi vesellem bu namazın önemini Bilâl (radıyallahü anh)'ın rivayet ettiği:"Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakınlık (vesîlesi) dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur." (13) hadis-i şerifleriyle açıklamış-lardır.

[JUSTIFY]         [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]        Kur'an'ı Kerim'de, geceleri namaz kılan, Allah'ı zikir ve tesbih eden ve bundan dolayı yanlarını yataklarından uzaklaştıran mü'minler övülmekte ve onlar için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşer kalbine gelmeyen nice nimetlerle mükâfatlandırılacakları anlatılmaktadır. Secde sûresinde: ''Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlar kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.  Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibâdet ettikleri için), vucutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.   Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez,''  buyurulmuştur.  (14)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]            İnsan suresinde Cenab-ı Hak Peygamberimiz (sallallahü aleyhi vesellem) efendimize hitaben: ''Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.  Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (âhireti) ihmal ediyorlar,'' (15) buyurmuştur. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Başka bir âyette ise ''…Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davranırlardı.  Geceleri pek az uyurlardı.  Seher vakitlerinde de istiğfâr ederlerdi,'' diye övülmüşlerdir. (16)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]         [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]         Diğer bir âyet-i Kerimede ise, ''Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibâdet eden, âhiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Rasulüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.'' buyrulmuştur. (17)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Peygamber aleyhisselama teheccüdü emreden âyet-i kerimede ise şöyle buyurulmuştur:''Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin'' (18)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]       Peygamberimiz (sallallahü aleyhi vesellem) gece namazını mümkün oldukça hiç terk etmemiştir.  Onun sünnetini takip eden ashab-ı kiramı da O'nun nurlu ve saadetli yolunu takip etmişlerdir. Onlardan sonra gelen ümmetin Salihleri de bu yoldan ayrılmamışlardır. Hz Âişe (radıyallahü anha) validemiz O'nun teheccüde devamı konusunda şöyle demiştir:''Rasulullah aleyhissalatü vesselaâm gece namazını hiç terk etmezdi.  Öyle ki; hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı.'' (19)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]       Rasul-ü Ekrem (sallallahü aleyhi vesellem) kendisi gece namazına devam ettikleri gibi ehl-ü ıyâlini de bu güzel ibadete davet ederdi.  İmam Ahmed, Buhari ve Müslim'in Hz Ali (radıyallahü anh) dan rivayetlerinde Hz. Ali:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]    [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]         Bir gece Nebi (sallallahü aleyhi vesellem) kendisini ve Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem)'in kızı Hz. Fâtıma'yı (ziyaret için) geldiğini ve:''siz namaz kılmaz mısınız?'' (diyerek teheccüd namazına teşvik) buyurduğunu rivayet etmiştir. (Hz Ali (radıyallahü anh) rivayetine devamla:)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]           Ben ya Rasulellah! Hayatımız Allah'ın yed-i kudretindedir, bizi uyandırmak dilerse uyandırır, dedim.  Biz böyle cevap verince Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) geri döndü.  Ve bana hiç cevap vermedi.  Yalnız yüzünü bizden çevirirken Rasulullah'ın (mübârek elini) dizine vurarak:''Umûmiyetle insanlar, ne de çok cidalci oluyor'' (21) buyurduğunu işittim, demiştir (22)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]             Gece namazının önemini, faziletini beyan eden pek çok hadis-i şerif vardır onlardan bazılarını aşağıya alıyoruz:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Muğîre İbnu Şu'be (radıyallahü anh) anlatıyor:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]       "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine:"Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?)'' denildi. "Şükredici bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi." (23)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]          Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatıyor:''Rasulullah (aleyhissalâtü vesselam) buyurdular ki:''Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su serpen kula rahmetini bol kılsın.  Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su serpen kadına da rahmetini bol kılsın.'' (24)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]           Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatıyor:''Rasulullah (aleyhissalâtü vesselam) buyurdular ki:''Biriniz uyuyunca şeytan ensesine üç düğüm atar. Her düğümü atarken, düğüm yerine eliyle vurarak:'üzerine uzun bir gece olsun, yat' dileğinde bulunur.  Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir hâlet-i ruhiye ile sabaha erer.  Aksi halde habis ruhlu (içi kararmış) ve uyuşuk bir halde sabaha erer.'' (25)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]          Buharî'nin rivâyet ettiği İbn-ü Ömer (radıyallahü anhüma) hadis-i şerifinde  İbn-ü Ömer demiştir ki:''Nebî (sallallahü aleyhi vesellem)'in sağlığında (Ashab'dan) birisi bir düş gördüğü zaman onu Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem)'e hikaye ederdi.  Ben de bir düş görmek ve onu Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem)'e arzetmek isterdim.  (O sırada) ben (erken) taze bir gençdim.  Ve Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) zamanının âdeti üzere mescitte uyurdum.  [/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]          Bir kere ben de rü'yamda gördüm ki:Gûyâ beni iki melek yakalayıp benimle cehenneme gittiler.  Cehennem, kuyu duvarı gibi (taşla) örülmüş olarak göründü.  Onun iki boynuz (gibi iki taraf) ı vardı.  Burada (Kureyş'ten) kendilerini iyice tanıdığım kimseler bulunuyordu.  Şimdi ben:'Cehennemden Allah'a sığınırım', demeğe başladım.  (Bundan sonra) İbn-ü Ömer demiştir ki:Bu sırada bize başka bir melek mülâki oldu.  Ve bana korkma dedi.  Bu rü'yamı (hemşirem Ümmü'l-mü'minîn) Hafsa'ya anlattım.  Hafsa da Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem)'e arzetti.  Rasul-ü Ekrem: ''Abdullah ne iyi adamdır.  Fakat gecenin bir kısmında (kalkıp da) namaz kılmağı âdet edinseydi,'' buyurmuş. Bundan sonra ben gecenin az bir kısmı müstesna olmak üzere geceleri uyumadım.  (26)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]        Gece namazının faziletini anlatan hadis-i şeriflerden birisi de Câbir (radıyallahü anh) hadisi şerifidir. Hz Câbir (radıyallahü anh) anlatıyor: ''Rasulullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki:''Gecede bir saat vardır ki, Müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya ve âhirete müteallik bir hayır talebi, o saate rastlarsa Allah dilediğini ona mutlaka verir.  Bu saat her gecede vardır.'' (27)[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]       Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) hadis-i şerifi.  Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)  Peygamber aleyhisselam'ın şöyle söylediğini rivâyet etmiştir:''Her kim gece uyanır ve hayat arkadaşını da uyandırır da, ikisi birlikte iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah Teâlâ'yı çok zikreden erkeklerden ve çok zikreden kadınlardan sayılırlar'' (28)  Bu hadis-i şerif, aynı zamanda Ahzâb suresinde geçen:''…Allah'ı çok zikreden erkekler ve (Allah'ı çok) zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır'' (29) meâlindeki âyet-i kerimenin tefsirine de işaret etmektedir.  [/JUSTIFY]

sindoma:

RUMEYSA:

ruveyda:
 

Navigasyon

[0] Mesajlar